Regulamin Serwisu JestZadane.PL

Data ostatniej aktualizacji: 31.12.2023

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

 1. Serwis JestZadane.PL (zwany dalej „Serwisem”) jest platformą edukacyjną oferującą narzędzia takie jak trener słownictwa oraz generator testów/sprawdzianów, które są dostępne pod adresem jestzadane.pl .
 2. Operatorem Serwisu jest JestZadane Company (zwany dalej „Operatorem”), z siedzibą w ul. Szaniawskiego 5,
  92-617 Łódź.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rozdział II: Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu.
 2. Trener słownictwa – narzędzie online służące do nauki i ćwiczenia słownictwa.
 3. Generator testów/sprawdzianów – narzędzie online umożliwiające tworzenie testów i sprawdzianów.

Rozdział III: Warunki Korzystania

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego warunków.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dostęp do wybranych funkcji lub usług. Informacja o wszelkich opłatach zostanie podana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozdział IV: Prawa Autorskie i Własność Intelektualna

 1. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność Operatora lub jego partnerów.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów Serwisu wyłącznie do celów niekomercyjnych i edukacyjnych.

Rozdział V: Zasady Postępowania i Ograniczenia

 1. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania materiałów z Serwisu bez zgody Operatora.
 2. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować ograniczeniem dostępu do Serwisu.

Rozdział VI: Prywatność i Ochrona Danych Osobowych

Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

Rozdział VII: Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Treści generowane przez Użytkowników nie odzwierciedlają stanowiska Operatora.

Rozdział VIII: Postanowienia Dodatkowe

 1. Linki do stron trzecich zamieszczone w Serwisie są wyłącznie informacyjne.
 2. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres adrianizykowski7@gmail.com .

Rozdział IX: Zmiany w Regulaminie

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Rozdział X: Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla swojej siedziby.

Rozdział XI: Akceptacja Regulaminu

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.